Vừa rồi mình có một buổi khai vấn với một bạn khách hàng. Bạn này rất thích làm nông nghiệp […]
  Chào bạn, Trong quá trình làm Career Coaching (tư vấn hướng nghiệp) với các bạn khách hàng, mình hay […]