Tôi Muốn Kinh Nghiệm! Nhưng Ai Cho Tôi Kinh Nghiệm?

Đinh Hải Đăng Xưa có Chí Phèo than rằng: “Tao muốn lương thiện! Nhưng ai cho tao lương thiện?” Thời nay có sinh viên ca cẩm: “Tôi muốn kinh nghiệm! Nhưng ai cho tôi kinh nghiệm?” Mấy hôm nay trên mạng có bài viết tựa đề là “Thư đáp trả nhà tuyển dụng khiến dân […]

Scroll to top