Vừa rồi mình có một buổi khai vấn với một bạn khách hàng. Bạn này rất thích làm nông nghiệp […]