Đây là một câu nói tôi đã đọc được từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp trải […]